การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
  ขั้นตอนและวิธีการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
  หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดระนอง
   
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๕ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    ประกาศเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (เริ่มบังคับใช้ ๑ เมษายน ๒๕๕๕)
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์สำหรับระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)
    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณปี ๒๕๕๕
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกระดานอิเล็คทรอนิกส์และแท็บแล็ต กระทรวงมหาดไทย (ใหม่)
   
  แบบฟอร์มเสนอการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ต่อคณะกรรมการฯพิจารณา
    + แบบฟอร์มแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
    + แบบฟอร์มแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
    + คู่มือการจัดทำแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
  แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ หลังจากผ่านคณะกรรมการฯ
    + แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณา
  แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หลังจากดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ
    ของแต่ละหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
    + แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหา
   
  1. เสนอแบบฟอร์มการจัดหาต่อคณะกรรมการฯ ..... แบบฟอร์ม
  2. เมื่อคณะกรรมการฯ อนุมัติแล้ว ให้รายงานผลการพิจารณาอนุมัติตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้จังหวัดทราบ...แบบฟอร์ม
  3. ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุของหน่่วยงานนั้นๆ แล้วให้รายงานผลการจัดหาระบบฯให้จังหวัดทราบภายใน ๑๕ วัน
    นับจากการจัดหาตามระเบียบพัสดุเสร็จสิ้น ตามแบบฟอร์มที่กำหนด....แบบฟอร์ม
   
  คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๑๕๓๕ และแก้ไขล่าสุด
   
  เอกสารประกอบการสัมมนาหลักเกณฑ์และการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕
  แนวทางการจัดหาคอมพิวเตอร์ของรัฐ
  แนวทางปฏิบัติการจัดหาคอม สถาบันดำรงราชานุภาพ